Endless Com s.r.l. este inregistrat la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal sub nr. 28307.

Endless Com S.R.L., denumită generic în cele ce urmează și https://www.articoleparty.ro, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului https://www.articoleparty.ro respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta Politică de Confidențialitate. Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare și Politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

Endless Com S.R.L. își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului, https://articoleparty.ro/ precum si Politica de Confidențialitate și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Termenii și condițiile prezentate, sunt valabile și se aplică pentru toate website-urile pentru care Endless Com S.R.L. are calitatea de autor/proprietar/administrator. Toate aceste website-uri (așa cum există ele în prezent, sau vor fi ulterior implementate) precum și website-urile https://www.bioco.rohttps://www.articoleparty.ro vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv site și/sau site-uri în cele ce urmează.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin, includ femininul, și cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

S.C. ENDLESS COM SRL, cu punct de lucru pe Sos. Berceni nr. 8 041914, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/6186/1994, cod unic de înregistrare  RO5573807,  în calitate de autor, proprietar și administrator al site-urilor www.articoleparty.ro, www.bioco.ro precum și în calitate de operator, respectă dreptul la viață privată a persoanelor și oferă o protecție adecvată datelor cu caracter personal ale acestora.

 

     În cadrul raporturilor cu terțe persoane, S.C. ENDLESS COM S.R.L pune la dispoziția celor interesați, următoarele date de contact: 

·          Punctul de lucru este situat pe Sos. Berceni nr. 8, sector 4 București 041914, România;

·          Responsabilul cu prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal: Mihai Ionescu -   mihai@articoleparty.ro  0749768356;

·          Telefon: 0744.33.55.28;

·          E-mail: office@endlesscom.ro

 

Definiții conform art.4 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016
Date cu caracter personal - orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare - orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

Restricţionarea prelucrării - marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

Operator - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Persoană împuternicită de operator - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Parte terţă - o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

Consimţământ al persoanei vizate - orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Informațiile/datele pe care le prelucrăm atunci când faceți cumpărături pe site-ul, www.articoleparty.ro;

Nume, prenume, e-mail, IP, număr de telefon și adresă de livrare.

Informații pe care le vor prelucra persoane împuternicite de operator în scopul achiziționării produselor de pe site-urile www.articoleparty.rowww.rovelo.ro:

Nume, prenume, număr de telefon, adresă de livrare și informații bancare în scopul efectuării plăților.

Nu vom pune la dispoziţia unor terţi datele personale sau de contact ale utilizatorilor fără acordul expres al acestora. Singurele împrejurări în care vom fi obligați să facem acest lucru va fi la cererea instanţelor judecătoreşti, poliţiei, parchetului sau altor organe de urmărire judiciară.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: Bancile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizorii de servicii/produse, respectiv conform prevederilor Legii 676/2001, către instituțiile abilitate.

Prin continuarea tranzacției eCommerce prin intermediul site-urilor www.rovelo.ro. si www.articoleparty.ro: vă exprimați expres consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență informatizat de către Endless Com S.R.L.

PRINCIPII LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Potrivit art. 5 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016, datele personale sunt:

a) prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată ("legalitate, echitate şi transparenţă");

b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile iniţiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) ("limitări legate de scop");

c) adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate ("reducerea la minimum a datelor");

d) exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere ("exactitate");

e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic şi organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate ("limitări legate de stocare");

f)prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare ("integritate şi confidenţialitate").

LEGALITATEA PRELUCRĂRII

Conform art. 6, alin 1 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016, prelucrarea datelor este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;
f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor lor.


Temeiul legal al prelucrării datelor personale efectuate de către S.C. ENDLESS COM S.R.L:
 

·         Articolul 26 din Constituția Romaniei, republicată;
 

·         Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și cu completările ulterioare;
 

·         Legea 287/2009 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
 

·         Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedură Civilă, republicată;
 

·         Legea nr. 677/2001, cu modificările si completarile ulterioare, precum si reglementari subsecvente acesteia (ex.: Av.Pop. nr. 52/2002 și Decizii ale ANSPDCP).
 

·         Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu mențiunea că acesta intră în vigoare de la data de 25.05.2018.

 

SCOPURILE COLECTĂRII ȘI PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE VOR FI URMĂTOARELE:

·         Administrarea, îmbunătățirea și desfășurarea activității site-ului www.articoleparty.ro;

·         Crearea unui conținut relevant pentru dumneavoastră;

·         Creare cont utilizator;

·         Facturarea produselor și serviciilor comandate de către dumneavoastră;

·         Efectuarea plăților online pe care le faceți pentru a achiziționa produsele sau serviciile noastre;

·         Livrarea coletelor;

·         Activități comerciale de vânzări online pe site-ul www.articoleparty.ro care includ administrarea conturilor clienților, realizarea statisticilor, monitorizarea vânzărilor și a comportamentului consumatorului;

·         Activități de post vânzări care cuprind relații cu clienții, evaluări ale produselor și serviciilor, oferte, înlocuiri de produse, retururi.

 

La datele dumneavoastră vor avea acces, după caz, niciodată mai mult decât este necesar: instituții bancare, firma de curierat Fan Courier, programul de facturare: DistribNET, Google Adwords, Google Analytics.

DURATA STOCĂRII DATELOR

Datele personale sunt prelucrate si stocate pana la indeplinirea scopului in care au fost prelucrate.

Datele dumneavoastra vor fi sterse in termen de 3 ani de la incetarea relatiilor cu noi.

Daca legea impune un termen de pastrare a datelor dvs. (de ex. in cazul facturarii termenul prevazut este de 5 ani), datele vor fi pastrate pana la expirarea acelui termen.

Daca ne solicitati stergerea datelor, in  acord cu dreptul dvs. de a face o astfel de solicitare de stergere, vom proceda la stergerea datelor, cu exceptia situatiilor in care suntem obligati sa le pastram.

MODUL ÎN CARE POT FI MODIFICATE DATELE

Datele personale pe care le stocam pot fi modificate si/sau sterse trimitand un email la office@endlesscom.ro

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către SC ENDLESS COM SRL și sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerii contractuali, imputerniciti, procesatori de plati sau firme de curierat.

Datele personale nu sunt transferate în țări din afara UE sau SEE, sau către organizații internaționale.

Nu încurajam SPAM-ul, nu furnizam adresa dumneavoastra de e-mail unor terti (persoane fizice sau juridice), nu comercializam, nu oferim, nu facem schimb de adrese e-mail obtinute prin intermediul acestui site, nu divulgam adresa dumneavoastrã de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Potrivit legii 677/200, cu modificările și completările ulterioare, persoanele vizate au următoarele drepturi:

·         Dreptul la informare (art. 12);

·         Dreptul de acces la date cu caracter personal (art. 13);

·         Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art. 14);

·         Dreptul de opoziție (art. 15);

·         Dreptul de a nu fi supus undei decizii individuale (art. 17);

·         Dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

Începând cu data de 25.05.2018, conform GDPR, persoanelor vizate le revin noi drepturi cu privire la prelucrarea și confidențialitatea datelor personale:

Dreptul de acces al persoanei vizate - Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații precum: scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele, existența dreptului de a rectifica sau șterge datele cu caracter personal, dreptul de a depun o plângere în fața unei autorități de supraveghere, în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora (art. 15);

Dreptul la rectificare - Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare (art. 16);

Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) - Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, persoana vizată se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află sau pentru că nu dorește să participe la îndeplinirea unor scopuri de marketing (a se vedea art. 21), datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale (art. 17);

Dreptul la restricționarea prelucrării - Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: exactitatea datelor este contestată, prelucrarea este ilegală, operatorul nu mai are nevoie de date, persoana vizată s-a opus prelucrării din cauza situației particulare în care se află (art. 18);

Dreptul la portabilitatea datelor - Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal (art. 20, alin. 1);

Dreptul la opoziție - persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. De asemenea, persoana vizată are dreptul de a se opune atunci când prelucrarea datelor personale are ca scop marketingul direct, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv (art. 21);

FORMULAREA PLÂNGERILOR
Pentru a vă apăra drepturile care vă sunt conferite prin lege referitoare la protecția datelor personale, conform legislației în vigoare, înainte de a vă adresa ANSDCP, veți depune o plângere către operatorul S.C. ENDLESS COM SRL, la adresa Sos. berceni nr. 8, Sector 4, București, sau prin email la office@endlesscom.ro care va fi soluționată în cel mult 30 de zile de la data depunerii/trimiterii.

ACCESUL MINORILOR
Conţinutul site-urilor si materialelor detinute de SC ENDLESS COM SRL nu este destinat minorilor, dar conţinutul său nu este vătămator pentru aceştia. Nu colectam informatii si date ale minorilor sub 16 ani.

MASURI DE SECURITATE
Securitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru noi. Păstrăm măsuri adecvate de precauţie de ordin administrativ, tehnic şi fizic pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării şi tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia noastră.

SC ENDLESS COM SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru.


Politica cookies

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu această politică și utilizarea cookie-urilor.

Un cookie este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și cifre), care este trimis de către un server web la un browser web și este stocat de către browser-ul dumneavoastră. Acest element de identificare este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browserul solicită o pagină de pe server. Acestea ne ajută să vă oferim o experiență mai plăcută si personalizată. Pentru mai multe detalii despre cookies, vă rugăm să vizitați allaboutcookies.org


 Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială).

 Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Site-ul articoleparty.ro este operat de societatea SC ENDLESS COM SRL, cu sediul in Sos. Berceni nr.8, Bucuresti, inscrisa in Registrul Comertului cu numarul J40/6186/1994.

Prin completarea formularului de inregistrare de pe articoleparty.ro, utilizatorul declara ca isi da, in mod expres si neechivoc, consimtamantul ca datele sale cu caracter personal sa fie prelucrate si folosite in viitor de catre administratorii articoleparty.ro in urmatoarele scopuri:

 Stabilirea contactului cu clientii;

 Prelucrarea comenzilor;

 Transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari in site, contul de utilizator, etc);

 Transmiterea de oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing privind activitatea articoleparty.ro si a tertilor cu care articoleparty.ro are relatii de orice natura (inclusiv comerciale).

Compania va retine datele personale si le va folosi in scopul informarii utilizatorilor privind situatia contului de pe articoleparty.ro, privind evolutia si starea comenzilor, precum si in evaluarea produselor si serviciilor oferite. 

Daca aveti intrebari sau nelamuriri in legatura cu acesti termeni de confidentialitate, nu ezitati sa ne contactati prin intermediul formularului dedicat de contact sau la adresa de email office@endlesscom.ro.